Language thai eng
Font Size
A  A  A
   

   • อ.สญชัย อึ้งสมรรถโกษา
   ผู้ก่อตั้ง-ประธานกรรมการ     
   โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ
   อ.กนกวรรณ อึ้งสมรรถโกษา
   รองประธานกรรมการ
   โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ
   อ.ธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา
   ประธานบริหาร   
   โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ
   อ.รุ่งศรี อึ้งสมรรถโกษา
   ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานกลาง
   โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ
   อ.กวีศิลป์ อึ้งสมรรถโกษา
   ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพิเศษฯ
   โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ 
  • โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ 
   ก่อตั้งและอำนวยการสอนโดย อ.สญชัย-อ.กนกวรรณ อึ้งสมรรถโกษา เปิดทำการเรียน-การสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2521 ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 958 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน38แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โดยมีเจตนารมย์ที่จะถ่ายทอดคความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไอที และเครื่องเย็นทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฎิบัติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา

   ปีพ.ศ.2529 โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ได้ขยายพื้นที่การเรียนการสอนจากเดิม 2 คูหา เพิ่มขึ้น 2 คูหา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่สนใจเข้าสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก และขยายสถานที่เรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 คูหาในปี 2531พร้อมกับการปรับปรุงสถานที่และห้องเรียนให้ทันสมัยและได้มาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ อาทิ จัดเพิ่มห้อง LAB มาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์การเรียน-การสอน, เครื่องฝึกที่ทันสมัย 1 เครื่อง ต่อ ผู้เรียน 1 คน และผู้เรียนต้องซ่อมได้ไม่ต่ำกว่า 30 อาการเสียต่อหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มฝ่ายวิชาการ อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และหลักสูตรวิชาชีพใหม่ๆ ที่เปิดสอนเพิ่มมากขึ้น

   ปี 2531 โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาดีเด่น จากนายวิจิตร รัตตกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และเพิ่มพื้นที่การเรียน-การสอนอีก 1 คูหา จากเดิม 4 คูหา เป็น 5 คูหา เพื่อรองรับจำนวนผู้เรียนที่เพิ่มมากขึ้นและสถานที่เรียนไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เรียนได้

   ปี 2537 โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ ได้ขยายพื้นที่การเรียน-การสอน สู่ย่านลาดพร้าวเป็นครั้งแรก โดยเปิดโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์-ลาดพร้าว ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 1664-1666 ถ,ลาดพร้าว 56-58 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นับเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไอที และเครื่องเย็น ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในย่านลาดพร้าว (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี-ลาดพร้าว)

   ปี 2540 โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์-ดาวคะนองได้เพิ่มพื้นที่การเรียนการสอนจากเดิม 5 คูหา เพิ่มเติมอีก 2 คูหา เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น 7 คูหา และเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจรเป็นครั้งแรก ผู้ที่ไม่เคยมีความรู้พื้นฐานหรือประการณ์มาก่อนก็สามารถเรียนจบและประกอบอาชีพได้ทันที

   ปี 2541 โรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ได้รับการแต่งตั้งจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมให้เป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างวิทยุ โทรทัศน์ ชั้น 1 และเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาชีพที่อาจารย์ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และให้บริการทดสอบฝีมือแรงงานให้กับผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไป
   * หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรรับรองฝีมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทั้้งในและต่างประเทศ

   ปี 2546 โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยี อีกหนึ่งโรงเรียนในเครือโรงเรียนแสงทองโทรทัศน์ ซึ่งก่อตั้ง โดย อ.ธนาชัย อึ้งสมรรถโกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการฝ่ายบริหารโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้เปิดทำการเรียน-การสอนเป็นครั้งแรก โดยมีเจตนารมย์เพื่อบูรณาการเรียน-การสอนวิชาชีพระยะสั้นด้านไอที โดยเฉพาะ มุ่งเน้นการฝึกปฎิบัติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประกอบอาชีพได้ทันที และทุุกหลักสูตรได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีจะเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพด้านไอทีแล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตร ปวช.กศน.อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่่งเป็นทางเลือกใหม่ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรวิชาชีพและได้รับวุฒิการศึกษาระดับปวช.โดยผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการและสามารถผ่อนชำระค่าเรียนแบบรายเดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ย และสามารถเรียนจบภายใน 2 ปี ก็ได้รับวุฒิปวช.อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าวุฒิการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
  • สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อประชาสัมพันธ์
   โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจในเครือ

   สาขาดาวคะนอง

   เลขที่ 958/1 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 38 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ10600
   โทรศัพท์ 02-304-2099 โทรสาร 02-476-4746 
  • สาขาลาดพร้าว
   1664-1666 ถ.ลาดพร้าว56 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
   กรุงเทพฯ 10310

   โทรศัพท์ 02-933-6685 โทรสาร 02-933-6689