Language thai eng
Font Size
A  A  A

 
 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 
          เพื่อให้ผลการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงระดับเทียมเท่ามืออาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา..โรงเรียนจึงได้จัดทำแผนผังการเรียน

          การสอนอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นแนวทางในการแนะนำการเลือกเรียนหลักสูตรวิชาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการนำไปประกอบอาชีพ
ดังนี้

  • ผู้เรียนที่ไม่เคยมีความรู้พื้นฐานด้านงานซ่อม | มีความรู้พื้นฐานโดยการศึกษาด้วยตนเอง
    ควรเลือกเรียนหลักสูตร BAS อิเล็คทรอนิกส์ก่อนการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอื่นๆ ตามต้องการ เพื่อศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
    ตลอดจนการใช้และประยุกต์การใช้งานกับหลักสูตรอื่นๆ อย่างถูกต้องทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฎิบัติเพื่อประสิทธิผลการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการ
    เรียนต่อหลักสูตรในหมวดอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องเย็น

  • ผู้ที่ประกอบอาชีพหรือสำเร็จการศึกษาโดยตรงควรขอรับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการลงเรียนหลักสูตรวิชาชีพๆ ใดตามต้องการ เพื่อปรับฐานความรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนและช่วยให้ผู็เรียนสามารถศึกษาได้อย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น
 
  * หมายเหตุ ติดต่อขอรับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่โรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีทุกสาขาในวันและเวลาทำการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ผังการเรียนหลักสูตรทั่วไปที่เปิดสอน

(คลิ๊กรูปเพื่อเข้าไปดูหลักสูตรต่างๆ)

 

 
 

คลิ๊กเพื่อเข้าไปดูตารางเปิดสอนรุ่นต่อไป